Mand der giver karakter med stjerner
Videnscenter artikel

Blueprint for Life - hvad er nu det?

Blueprint for LifeWork Designs (Canada, 1999) bygger på og udvider retningslinjerne fra National Occupational Information Coordinating Committee (NOICC)

Af Peter Plant, ph.d. og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, 2005

 

Fold alle afsnit ud

Blueprint for Life - indhold

Blueprint for LifeWork Designs (Canada, 1999) bygger på og udvider NOICCs (National Occupational Information Coordinating Committee) retningslinier. Her oplistes kompetencer som præciseres i 11 indikatorer i 4 niveauer, altså i alt 44. Hertil hører (lokalt udarbejdede) standarder mhp. praktisk anvendelse og evaluering/udvikling.

De 3 kompetenceområder er:

 • Personlige kompetencer
 • Læring og arbejde
 • Karriereudvikling

Fx på det 4. niveau beskrevet sådan:

 • Udvikle strategier til at klare forandringer i livs- og arbejdsbetingelser (a)
 • Deltage i fortsat læring ift. livs- og arbejdsmål (b)
 • Forbedre færdigheder i at søge/fastholde/skabe arbejde (c).

Kompetencerne er beskrevet i en progression. En bevidst sprogbrug afspejler denne tankegang. De stigende kompetence-niveauer beskrives sådan:

 • At tilegne sig: undersøge, udforske, opdage
 • At anvende: bruge, vise, udtrykke, deltage
 • At gøre personligt: forstå, integrere, gøre til sit
 • At handle: udvikle, skabe, tage del i, forbedre, omsætte.

Vi nærmer os livsbred vejledning og læring: to sider af samme sag. Hvor bred? Sat på skemaform, foldet ud i en matrice ser læringens 44 aspekter sådan ud i al sin bredde (og i dansk oversættelse):

 • Blueprint for Life/Work Designs.

Dimensioner

Vejledning har tre dimensioner: længde, bredde og dybde. Livslang vejledning er her blevet suppleret med en anden dimension: bredden. Blueprint (ovenfor; på dansk: plan, udkast) angiver en progression og bredde i læringen og danner en matrice til at kortlægge vejledningsindsatsen bagved læringen. Hvor ligger hovedvægten i vejledningsarbejdet: på hvilke temaer og hvilket niveau? Prioriterer vi vejledningsindsatsen rigtigt? Hvor er hullerne? Den slags overvejelser hjælper matricen til at få overblik over. Den befordrer desuden en fælles begrebsdannelse på tværs af vejledningsordninger. Og det er tiltrængt. Livsbred vejledning er et skridt på denne vej.

Blå refleksion - en øvelse

Blueprint eksemplet er fra Canada. Hvor blå er dansk vejledning?

En øvelse, helst med flere kolleger (tidsramme: 45-60 minutter):

 • Brainstorm: oplist din/jeres organisations vejledningsindsats (områder, temaer, målgrupper, metoder) i stikordsform på flipover/tavle/whiteboard så at alle kan se
 • Skriv stikordene på små selvklæbende papirlapper (gerne blå!)
 • Kopier Blueprint på papir i stort format
 • Anbring de blå papirlapper på felterne i Blueprint matricen (kategoriseringen er en vigtig del af diskussionen: evt. i mindre grupper)
 • Analyse: det samlede billede. Hvor dækker de små blå? Hvor er der tomt?
 • Refleksion: hvorfor ser billedet netop sådan ud? Anledning til forandringer?
 • Handling? Konsekvenser af analyse og refleksion