Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved produktionsskoler

Uddannelses- og erhvervsvejledning af elever ved produktionsskoler. Forud for optagelse på en produktionsskole skal den unge ansøge om optagelse.

Kort om ordningen

Uddannelses- og erhvervsvejledning af elever ved produktionsskoler. Forud for optagelse på en produktionsskole skal den unge ansøge om optagelse. Det er kommunalbestyrelsen, som har ansvar for ungeindsatsen, herunder vejledningsindsatsen på produktionsskolerne.  

Vejledningens mål og indhold

Produktionsskolen skal tilrettelægge skolens aktiviteter, så der for den enkelte elev indgår vejledning med mulighed for afklaring, udvikling og perspektivering af personlige, sociale og faglige kompetencer.

Skolen skal sikre deltagerne nødvendig vejledning om følgende:

  • Muligheder i uddannelsessystemet og erhvervslivet, herunder om forskellige former for støttet arbejde.
  • Tilskuds- og støttemuligheder, herunder statens uddannelsesstøtte.
  • Forventede beskæftigelsesmuligheder med udgangspunkt i det planlagte uddannelsesforløb.
  • Overgangen til anden uddannelse eller erhverv, herunder oplysninger om adgangskrav og tidsfrister i forbindelse med ansøgning om optagelse på andre uddannelser.

Værkstedsundervisningen og den integrerede undervisning skal fremme faglig læring, personlig og social udvikling og danne basis for skolens vejledningsindsats.

Vejledningspligten gælder kun den periode, hvor eleven er indskrevet på skolen. Dog skal skolen vejlede om overgang til anden uddannelse eller beskæftigelse, hvis en deltager, der afbryder forløbet, ønsker det.

Ansvar for vejledningen

Den enkelte produktionsskole.

Hvor finder vejledningen sted?

Den enkelte produktionsskole. Produktionsskolerne samarbejder også med andre uddannelsesinstitutioner om blandt andet vejledningstilbud.

Målgrupper

Elever ved produktionsskoler. Produktionsskolernes målgruppe er unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, unge, som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en ungdomsuddannelse, eller unge, som har afbrudt en ungdomsuddannelse.  

Tilknyttede vejledere

Hovedansvarlige for vejledningen er værkstedsledere, faglærere, lærere i almene fag og forstandere (især på små skoler).

Antal vejledere

Al aktivitet på skolerne har vejledning som udgangspunkt, så vejledning og antal vejledere kan ikke skilles selvstændigt ud.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv

Link

Produktionsskoleforeningen

Produktionsskolerne i Danmark