Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved jobcentre

Vejledning af ledige foregår i jobcentre, a-kasser eller hos anden aktør, hvis opgaven er udliciteret.

Kort om ordningen

Vejledning af ledige foregår i jobcentre, a-kasser eller hos anden aktør, hvis opgaven er udliciteret. Den primære opgave er at vejlede og opkvalificere ledige borgere, så den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet afklares og styrkes. Der skelnes mellem vejledning af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Mål og indhold

Jobcentrene vejleder om uddannelse og beskæftigelse både i Danmark og i udlandet (euresvejledning). Desuden kan jobcentrene varetage rådgivning i forbindelse med et større antal varslede afskedigelser.

Vejledningen kan tilbydes i form af kurser, informationsmøder og individuelle samtaler og skal medvirke til at styrke den enkeltes mulighed for selvforsørgelse - nu og i fremtiden. Kontaktforløbet består af en række aktiviteter, der som udgangspunkt sigter mod, at den ledige kommer i job så hurtigt som muligt.

Som ansat i et jobcenter varetages en lang række myndighedsopgaver, herunder vejledning og information af ledige borgere om rettigheder og pligter, i henhold til lov om aktiv beskæftigelsesindsats. En del af jobcentres opgaver kan videregives til anden aktør. Der kan være tale om private virksomheder, organisationer, kommuner, a-kasser og andre. Det er dog fortsat jobcentret, som har det endelige ansvar.

Ansvar for vejledningen

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal planlægge og udføre beskæftigelsesindsatsen i jobcentre.

Hvor finder vejledningen sted

På det enkelte jobcenter og for dagpengemodtageres vedkommende også i a-kasserne. Vejledningen kan desuden varetages af anden aktør.

Målgrupper

Arbejdssøgende - fx ledige, der modtager dagpenge og kontanthjælp, men jobcentrene kan benyttes af alle, som har behov for hjælp til at finde arbejde.

Vejledere

Sagsbehandler, jobkonsulent og beskæftigelsesvejleder er almindelige titler for denne jobfunktion, men andre titler kan sagtens forekomme.

Uddannelseskrav

Der er ingen formelle krav til uddannelsesmæssig baggrund for at være ansat som jobkonsulent/ sagsbehandler i et jobcenter.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Tilbud om vejledning og opkvalificering af ledige, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering (STAR)

Job i udlandet, EURES.dk