Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning under Kriminalforsorgen

Vejledning af varetægtsfængslede, fængselsafsonere, dømte på fri fod og betinget dømte.

Kort om ordningen

Vejledning af varetægtsfængslede, fængselsafsonere, dømte på fri fod og betinget dømte.

Vejledningens mål og indhold

En indsat har både ret og pligt til at være beskæftiget ved deltagelse i arbejde, uddannelse eller anden godkendt aktivitet. Valget af beskæftigelse træffes i hvert enkelt tilfælde på grundlag af en samlet vurdering af den indsattes forhold.

Indsatte skal vejledes om deres muligheder for, gennem undervisning eller anden uddannelse, at afhjælpe manglende skolekundskaber eller mangel på uddannelse. Afgørelsen skal så vidt muligt tage hensyn til den indsattes eget ønske og til den indsattes muligheder for at opnå arbejde eller uddannelse uden for fængslet. 

Afsoningsinstitutionen skal, i samarbejde med den indsatte, snarest efter indsættelsen udarbejde en plan for strafudståelsen og tiden efter løsladelsen. Planen skal jævnligt sammenholdes med den indsattes forhold under strafudståelsen og om nødvendigt tilpasses.

Ansvar for vejledningen

Afsoningsinstitutionen har ansvar for at tilbyde vejledning.

Hvor finder vejledningen sted?

Arrester og fængsler.

Målgrupper

Varetægtsfængslede, fængselsafsonere, dømte på fri fod og betinget dømte.

Tilknyttede vejledere

Fængselslærere, undervisningsledere og socialrådgivere. Vejledningen af dømte på fri fod gives af socialrådgivere fra Kriminalforsorgen i Frihed.

Uddannelseskrav

Der findes ingen grundlæggende vejlederuddannelse, der specifikt henvender sig til vejledere under Kriminalforsorgen. Øget fokus på vejledning gør imidlertid, at Kriminalforsorgen efterspørger fængselslærere med vejlederuddannelse. 

Faglig forening

Kriminalforsorgsforeningen

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Bekendtgørelse om begrænsning af kriminalforsorgens pligt til at udarbejde handleplaner (fængselsstraffe med en varighed på under fire måneder)

Link

Kriminalforsorgen