Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning af unge med særlige behov (STU)

STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det kan fx være unge med svære bevægelseshandicap eller unge med psykiske lidelser.

Kort om ordningen

Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen kan indledes med et afklaringsforløb på indtil 12 uger, der skal afdække den unges ønsker og muligheder, bl.a. muligheder for fremtidig uddannelse og beskæftigelse. 

Vejledningens mål og indhold

Vejledningen af unge i et STU-forløb er af afgørende betydning for forløbets succes, da den medvirker til at sikre sammenhængen i en uddannelse, der er sammensat af elementer som undervisning, træning og praktiske aktiviteter, herunder praktik i virksomheder og institutioner.

I forbindelse med det indledende afklaringsforløb, udarbejder kommunalbestyrelsen sammen med den unge og forældrene en individuel uddannelsesplan, som indeholder en oversigt over de aktiviteter, herunder vejledningssamtaler og praktikophold, som den unge skal tilbydes. Uddannelsesplanen justeres efter behov og mindst en gang årligt.

Hvem har ansvar for vejledningen?

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov orienteres om uddannelsestilbuddet.

Hvor finder vejledningen sted

På skolerne.

Målgrupper 

Elever på STU-uddannelsen, dvs. unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Tilknyttede vejledere

Vejledere ved Den kommunale Ungeindsats (KUI).

Uddannelseskrav

Vejledningen i UU skal gives på et kvalifikationsniveau svarende til uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)