Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Studievejledning ved professionshøjskoler og erhvervsakademier

For at fastholde studerende i uddannelse skal skolen i samarbejde med Studievalg Danmark yde bistand til de studerende, der har behov for det.

Kort om ordningen

For at fastholde studerende i uddannelse skal skolen i samarbejde med de regionale vejledningscentre (Studievalg) yde bistand til de studerende, der har behov for det.

Uddannelsesinstitutionen har desuden pligt til at opfordre de studerende til at søge vejledning hos Studievalg Danmark eller anden relevant vejledningsinstitution, hvis den studerende ønsker at afbryde sin uddannelse eller begynde på en anden uddannelse.

Mål og indhold

Professionshøjskoler og erhvervsakademier, som tilbyder de studerende individuel og kollektiv vejledning om gennemførelse af uddannelsen, fastsætter selv retningslinjer fastholdelsesarbejdet, herunder retningslinjer for nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

For at fastholde studerende i uddannelse skal skolen i samarbejde med de regionale vejledningscentre (studievalg) yde bistand til de studerende, som har behov for det. Hvis uddannelsesinstitution vurderer, at der er en risiko for, at en elev eller en studerende afbryder et uddannelsesforløb, skal institutionen tilbyde eleven eller den studerende en individuel vejledningssamtale.

Ansvar for vejledningen

Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om fastholdelsesarbejdet.

Hvor finder vejledningen sted?

På den enkelte uddannelsesinstitution.

Målgrupper

Studerende ved professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om Studievalg Danmarks vejledning om valg af videregående uddannelse (Studievalgsbekendgørelsen)

Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv