Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)

Ungdommens Uddannelsesvejledning er et landsdækkende vejledningstilbud, der tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til række forskellige grupper af unge.

Kort om ordningen: UU-centrenes vejledere yder vejledning til elever i folkeskolens 7.-10. klasser. De giver kollektiv vejledning til alle og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, lige som de formidler og koordinerer udsendelsen af elever i introduktions- og brobygningsforløb i 8.-10. klasse.

De giver også vejledning til andre unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

Ungdommens Uddannelsesvejledning kan desuden yde vejledning til unge under 30 år i samarbejde med jobcentrene. Det kan fx være unge, som har fået et uddannelsespålæg.

Mål og indhold: Det overordnede mål er, at vejledningen skal bidrage til:

  • at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet
  • at frafald og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt
  • at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.

UU samarbejder med skoler og uddannelsesinstitutioner om vejledningsforløb og vejledningsaktiviteter som fx introduktionskurser til ungdomsuddannelser, brobygningsforløb, praktik og andre vejlednings- og undervisningsforløb.

Alle elever skal ved udgangen af grundskolens 9. klasse have en plan for sin videre uddannelse. Uddannelsesplanen skal indeholde elevens mål for uddannelse efter grundskolen og ønsker til ungdomsuddannelse. Der samarbejdes med skole, elev og forældre om disse aktiviteter. For elever, der ikke er vurderet uddannelsesparate, er det UU, som har ansvaret for uddannelsesplanen.

Ud over planlægning og afholdelse af individuelle og kollektive vejledningssamtaler skal vejledere i UU bistå folkeskolens lærere i folkeskolens obligatoriske emne Uddannelse og job. 

Ansvar for vejledningen: Den enkelte kommunalbestyrelse.

Hvor finder vejledningen sted: Vejledningen skal så vidt muligt ske i den unges uddannelsesmiljø. Vejledning til elever i folkeskolen og folkeskolens 10. klasse finder typisk sted på skolen. Ligeledes finder vejledningen sted i kommunale ungdomsskoler. Kommunalbestyrelsen kan dog beslutte, at vejledningen varetages af ungdomsskolen selv.UU er de fleste steder oprettet som et samarbejde mellem flere kommuner.

Der findes ca. 50 UU-centre rundt om i Danmark, hvor der bl.a. gives vejledning til unge uden tilknytning til et uddannelsessted. 

Efter anmodning fra friskoler eller private grundskoler skal kommunalbestyrelsen sikre vejledning på disse.

Desuden kan efterskoler, husholdningsskoler eller håndarbejdsskoler inden for kommunen anmode om, at UU giver vejledning til skolens elever mod betaling fra disse skoler.

Endelig kan også folkehøjskoler indgå aftale med kommunalbestyrelsen om, at UU, mod betaling, kan yde vejledning til skolens elever.

Målgrupper

Vejledningstilbuddet skal i særlig grad målrettes:

  • Unge som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at vælge, påbegynde eller gennemføre en uddannelse eller vælge et erhverv
  • Elever i folkeskolens 7.-9. klasse, og til elever, der følger folkeskolens 10. klasse.

Vejledningen skal endvidere gives til:

  • Unge under 25 år, som hverken er i fuldtidsbeskæftigelse eller i gang/har fuldført en ungdomsuddannelse/ eller en videregående uddannelse, efter at de har forladt grundskolen eller 10. klasse. Andre unge under 25 år skal have vejledning, hvis de henvender sig herom.
  • Elever i ungdomsskolernes heltidsundervisning.
  • Unge fra 19-25 år, der selv henvender sig for at modtage vejledning

 

Uddannelseskrav: Vejledningen i UU skal gives på et kvalifikationsniveau svarende til uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelsen.

Interesseforening: Danmarks Vejlederforening.

Love og regler

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv, vejledningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse af lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. (Vejledningsloven)

Bekendtgørelse om formål, trin- og slutmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål), som indeholder krav til folkeskolens obligatoriske emne 'Uddannelse og job'.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning, ug.dk

Ungdommens Uddannelsesvejledning, uvm.dk

UU Danmark

Danmarks Vejlederforening