Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Vejledning ved Den kommunale ungeindsats (KUI)

Den kommunale ungeindsats (KUI) er et vejledningstilbud, der tilbyder uddannelses- og erhvervsvejledning til forskellige grupper af unge.

Kort om ordningen 

Den kommunale ungeindsats giver vejledning om uddannelse og erhverv til unge i og udenfor grundskolen.

Tilbuddet omfatter kollektiv vejledning til alle unge og individuel vejledning til unge, der er vurderet ikke-uddannelsesparate. Vejledningen omfatter desuden unge under 25 år, som enten ikke er i gang med/har afsluttet en ungdomsuddannelse eller ikke er i job på mindst 30 timer om ugen. Vejledningen kan være opsøgende og er koordineret med andre kommunale vejledningstilbud.

Mål og indhold

Vejledningen skal bidrage til:

  • at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet
  • at frafald og omvalg i uddannelserne begrænses mest muligt
  • at den enkelte selv kan søge og anvende informationer, herunder it-baserede informations- og vejledningstilbud, om uddannelse, uddannelsesinstitutioner og fremtidig beskæftigelse.

Den kommunale ungeindsats samarbejder med skoler og uddannelsesinstitutioner om vejledningsforløb -og aktiviteter, fx intro til ungdomsuddannelser, brobygningsforløb og praktik.

Ansvar for vejledningen

Den enkelte kommunalbestyrelse.

Hvor finder vejledningen sted

Vejledningen skal så vidt muligt ske i den unges uddannelsesmiljø. Vejledning til elever i folkeskolen og folkeskolens 10. klasse finder typisk sted på skolen.

Der findes ca. 50 kommunale vejledningscentre rundt om i Danmark, hvor der bl.a. gives vejledning til unge uden tilknytning til et uddannelsessted. 

Målgrupper

Vejledningstilbuddet skal i særlig grad målrettes:

  • Unge som uden en særlig vejledningsindsats har eller vil få vanskeligheder ved at komme i gang med en uddannelse.
  • Elever i folkeskolens 7.-10. klasse.

Vejledningen skal endvidere gives til:

  • Unge under 25 år, som hverken er i fuldtidsbeskæftigelse eller i gang/har fuldført en ungdomsuddannelse/ eller en videregående uddannelse, efter at de har forladt grundskolen eller 10. klasse.
  • Elever i ungdomsskolernes heltidsundervisning.
  • Unge fra 19-25 år, der selv henvender sig for at modtage vejledning

Uddannelsesbaggrund

Vejledningen skal varetages af personer, der har en uddannelses- og erhvervsvejlederuddannelse, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, eller som kan dokumentere et tilsvarende vejledningsfagligt kompetenceniveau.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år. Nr. 825 af 16. august 2019.

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Nr. 1290 af 16. september 2022 (Vejledningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Den kommunale ungeindsats, Børne- og Undervisningsministeriet 

Den kommunale ungeindsats (KUI), UddannelsesGuiden.dk