Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Fastholdelse ved de gymnasiale uddannelser

Fastholdelse af elever, som er i gang med en gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx og hf).

Kort om ordningen

Fastholdelse af elever, som er i gang med en gymnasial uddannelse (stx, htx, hhx og hf).

Vejledningens mål og indhold

For at fastholde elever i uddannelse skal skolen i samarbejde med Kommunalbestyrelsen og Studievalg Danmark yde bistand til de elever, der har behov for det.

Den enkelte skole/gymnasium skal udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, herunder nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg.

Lederen skal sikre, at der udarbejdes retningslinjer for arbejdet med at fastholde eleverne i uddannelse, herunder om nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

Ansvar for fastholdelsesarbejdet

Rektor skal mindst en gang pr. semester drøfte forhold vedrørende den enkelte klasse eller den enkelte elev med klassens lærere. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler for fastholdelsesarbejdet.

Hvor finder fastholdelsesarbejdet sted?

På skoler og gymnasier.

Målgrupper

Gymnasie- og hf-elever.

Tilknyttede vejledere

Studievejledere, coaches og lærere på skolen.

Uddannelseskrav

Der findes ingen formelle krav om vejlederuddannelse.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år

Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv