Artikel

Personoplysninger på Gecko bookingsystem

Gecko bookingsystem er et selvbetjeningssystem, hvor du kan booke forskellige vejledningstilbud.

Det kan være et videomøde, et vejledningsforløb i Tjek dit arbejdsliv eller et vejledningsforløb i Tjek dit studieforløb.

 

Behandling af dine personoplysninger i Gecko Bookingsystem

Formålet med at behandle dine personoplysninger?

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er, at understøtte din adgang til videovejledning, procesvejledning i Tjek dit arbejdsliv og Tjek dit studieliv via bookingsystemet for vejledningssøgende.

Hjemmelsgrundlag for behandling af personoplysninger:

For den administrative behandling af dine personoplysninger findes der hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e om en opgave i samfundets interesse eller en myndighedsopgave, som den dataansvarlige har fået pålagt.

De nationale retsgrundlag som understøtter denne hjemmel er:

BEK nr. 1290 16 16/09/2022 Bekendtgørelse om vejledning om ungdomsuddannelse og erhverv https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1290

VEU-Trepart 2023

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/aktuelt/pdf23/sep/230912-trepartsaftale-om-langsigtede-investeringer-i-voksen---efter--og-videreuddannelse.pdf

Hvilke personoplysninger behandles?

Styrelsen behandler følgende personoplysninger om dig:

Navn, med mindre du har navnebeskyttelse.

Telefonnummer – hvis du booker en telefonsamtale.

E-mail – hvis du booker et videomøde.

I linket nedenfor kan du læse nærmere om anonymitet i vejledningen i eVejledning. https://www.ug.dk/evejledning/om-evejledning

Hvordan behandles dine personoplysninger?

Dine oplysninger bruges til at kontakte dig på det medie, som du har ønsket. Oplysningerne slettes efter 6 måneder af hensyn til evt. klage og periode til procesvejledning.

Hvem får behandlet oplysninger og hvor kommer oplysningerne fra?

Personoplysningerne er dine og kommer fra dig selv, når du booker en vejledning hos eVejledning.

 

Hvem har adgang til at se oplysninger?

Du har adgang til dine oplysninger, og det har den vejleder, som du taler med også.

Hvem er den dataansvarlige og kontaktoplysninger på denne?

Styrelsen stiller Geckobooking til rådighed for dig, så du kan få vejledning i eVejledning.

Du kan kontakte Styrelsen, hvis du har spørgsmål til styrelsens behandling af dine personoplysninger eller du vil benytte dig af dine rettigheder. Du kan kontakte Styrelsen her:

Styrelsen for It og Læring

Teglholmsgade 1

2450  København SV

Tlf. 33925000

Mail: Info@stil.dk

Hvem er databeskyttelsesrådgiveren og kontaktoplysninger på denne?

Ministeriet har en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, som bl.a. rådgiver styrelsen om reglerne for behandling af personoplysninger og overvåger ministeriets efterlevelse af reglerne. Dette omfatter Børne- og Undervisningsministeriets departement og de to styrelser: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og Styrelsen for It og Læring.

Ministeriets databeskyttelsesrådgiver er chefkonsulent Karsten Vest Nielsen. Databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på e-mail: dpo@uvm.dk eller på telefon: 20167513.

STIL’s underdatabehandler – udvikling, drift og vedligehold:

Styrelsen anvender Gekco som databehandler for at facilitere din booking. Styrelsen har indgået en databehandleraftale med Gecko.

Hvor længe behandles personoplysningerne?

I 6 måneder af hensyn til evt. klage og periode til procesvejledning.

Dine rettigheder

Ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse

Nedenfor kan du læse om din ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du bruge de kontaktoplysninger, der er anført ovenfor under pkt. 1.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har efter databeskyttelsesordningen ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du kan logge ind og se de personoplysninger Styrelsen behandler om dig – det er kun dit navn og din mail, som tidligere angivet i denne oplysningstekst. 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du kan rette henvendelse til Styrelsen herom eller du kan selv slette dine personoplysninger direkte i bookingsystemet.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Henvendelse herom rettes til Styrelsen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på hjemmesiden www.datatilsynet.dk.   

Klagemuligheder

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde dine personoplysninger behandles.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/