Uddannelse for flygtninge og indvandere
Artikel

Uddannelse for flygtninge og indvandrere

Hvis du har en udenlandsk baggrund, kan du følge forskellige typer af uddannelse, der både er rettet mod job og uddannelse.

Du kan tage kurser i dansk på flere niveauer.

Du kan også søge optagelse på en uddannelse, dvs. fx en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller en videregående uddannelser. Flere uddannelser har forkurser som forberedelse til den egentlige uddannelse.

Du kan også få vurderet din udenlandske eksamen i relation til det danske arbejdsmarked eller en dansk uddannelse.

Fold alle afsnit ud

Dansk som andetsprog

Der findes forskellige muligheder for at lære dansk:

Andre tilbud om danskundervisning

Ud over den offentligt godkendte undervisning i dansk som andetsprog, er det muligt at finde andre tilbud om danskundervisning:

Danskprøver for at søge dansk statsborgerskab

For at ansøge om dansk statsborgerskab (indfødsret) skal du bl.a. kunne dokumentere dine danskkundskaber. Se, hvilke prøver der godkendes som dokumentation i Cirkulærebeskrivelse om naturalisation. CIS nr 9461 af 17/06/2021.

Dansk på arbejde

AMU-centrene tilrettelægger særlige uddannelsesforløb, der kombinerer faglig uddannelse med dansk som andetsprog. Kurserne henvender sig til udlændinge i beskæftigelse eller ledige udlændinge, der vil introduceres til en branche.

Se AMU-uddannelser for tosprogede

Beskæftigede, der deltager i AMU-uddannelse, har mulighed for at søge VEU-godtgørelse.

Danskundervisning vil også indgå som del af en Integrationsgrunduddannelse (igu).

Forberedende voksenundervisning

Tosprogede med grundlæggende færdigheder i dansk kan deltage i Forberedende voksenundervisning (FVU).

FVU-dansk er undervisning for voksne, der ønsker at blive bedre til at læse, stave og skrive tekster. Det gælder både voksne med dansk som modersmål og voksne tosprogede. 

Se FVU-dansk.

FVU-start er et tilbud til tosprogede, der vil forbedre deres færdigheder i dansk for evt. at kunne læse videre på de øvrige FVU-fag eller på andre uddannelser. 

Se FVU-start.

Der findes desuden forberedende voksenundervisning i matematik, engelsk og it.

Se Forberedende voksenundervisning (FVU).

Integrationsgrunduddannelsen (igu)

Integrationsgrunduddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked.

Se Integrationsgrunduddannelsen (igu).

Gymnasial uddannelse

En gymnasial eksamen giver dig adgang til at søge optagelse på en videregående uddannelse.

På UddannelsesGuiden kan du finde og læse om de gymnasiale uddannelser.

Se Gymnasiale uddannelser.

Få mere at vide om gymnasial uddannelse

Optagelse med udenlandsk eksamen

For at blive optaget på en af de treårige gymnasiale ungdomsuddannelser eller den toårige hf skal din udenlandske skoleuddannelse være på niveau med en afsluttet dansk 9. eller 10. klasse.

Der er derudover nogle fagspecifikke krav. Skolen foretager en individuel vurdering, og det er skolens rektor/leder, der tager stilling til, om du opfylder betingelserne for optagelse.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: Optagelse på en gymnasial uddannelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.

Erhvervsuddannelse

Erhvervsuddannelser retter sig mod arbejde som faglært inden for et erhverv. Undervisningen veksler mellem skole og oplæring i en virksomhed.

På UddannelsesGuiden kan du finde og læse om alle erhvervsuddannelserne.

Se Erhvervsuddannelser.

Få mere at vide om erhvervsuddannelse og eux.

Optagelse med udenlandsk eksamen

Du skal have afsluttet folkeskolen eller have modtaget tilsvarende undervisning. Du skal have opnået prøvekarakterer svarende til mindst 2,0 i matematik og 2,0 i det sprog, som undervisningen foregik på.

Karakterkravet gælder dog ikke, hvis du har to års relevant erhvervserfaring, eller hvis du på forhånd har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: Optagelse på en erhvervsuddannelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.

Særlige forløb for unge

For unge, der ikke er parate til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, er der også andre muligheder. Det er uddannelser, som tilrettelægges efter, hvad den enkelte har brug for:

Forberedende Grunduddannelse (FGU)

FGU for unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse. 

Se Forberedende grunduddannelse (FGU)

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU henvender sig til unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Se Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Ungdomsskole

Ungdomsskole er en særlig skole for unge mellem 14-18 år. Ungdomsskoletilbuddet skal omfatte undervisning særligt tilrettelagt for unge indvandrere i dansk sprog og danske samfundsforhold.

Se Ungdomsskolen

Forkurser og indslusningsforløb til videregående uddannelse

Forkurser og indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere giver bedre forudsætninger for at søge videregående uddannelser.

Forkurser til professionsbacheloruddannelser

Nogle professionshøjskoler tilbyder forkurser for flygtninge og indvandrere til deres uddannelser.

Forkurser til lærer, pædagog og socialrådgiver er 1-årige forløb, som henvender sig til flygtninge og indvandrere. De er gratis og giver mulighed for at få SU.

Se Forkurser for flygtninge og indvandrere.

Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

Gymnasiale indslusningsforløb er 1-årige forløb med bl.a. fagene dansk og historie for fremmedsprogede. GIF henvender sig til flygtninge og indvandrere, der har en gymnasial uddannelse fra hjemlandet. Den giver adgang til de samme uddannelser som en dansk gymnasial eksamen.

Se Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF).

Forkurser på VUC

Nogle VUC'er tilbyder forkurser til personer, der ønsker at forberede sig på at søge ind på uddannelser som fx lærer, pædagog, sygeplejerske eller socialrådgiver gennem kvote 2. VUC's forkurser henvender sig til alle, danskere som udlændinge.

Se Forkurser.

Videregående uddannelse

Du kan tage en videregående uddannelse på engelsk eller dansk.

Videregående uddannelser på engelsk

På Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside Study in Denmark kan du finde information om engelsksprogede programmer. Du kan også læse om at studere i Danmark. 

Se Study in Denmark.

UddannelsesGuiden har en kort omtale af videregående uddannelse på engelsk samt information om, hvor du kan få vejledning.

Se Programmes in English.

Videregående uddannelser på dansk

På UddannelsesGuiden kan du finde og læse om alle videregående uddannelser, der udbydes på dansk.

Se Videregående uddannelser.

Optagelse med udenlandsk eksamen

Det er uddannelsesstedet, der afgør, om du kan optages på grundlag af en udenlandsk eksamen, og om du evt. kan få merit.

Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: Optagelse på videregående uddannelse på grundlag af en udenlandsk eksamen.

Vurdering af udlændinges kompetencer

Skal du arbejde eller uddanne dig i Danmark, kan du søge om en vurdering af, hvad din udenlandske uddannelse svarer til i Danmark.

Har du arbejdserfaring fra dit hjemland eller i Danmark, kan du søge om en vurdering af dine realkompetencer.

Se Vurdering af udlændinges kompetencer.

Læs mere om vurdering af Realkompetencer.

Få mere at vide

Regler for betaling af uddannelse for flygtninge er omtalt på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: Uddannelse og integration.

Oplysninger om regler for ophold og arbejde findes på hjemmesiden www.nyidanmark.dk.