dagpengemodtager (medlem af a-kasse)
Artikel

Dagpengemodtager (medlem af en a-kasse)

Som ledig på dagpenge har du mulighed for at afprøve nye fagområder, som kan give dig nye jobmuligheder.

Afhængigt af din uddannelsesbaggrund kan du evt. videreuddanne dig, fx med 6 ugers jobrettet uddannelse.

Modtager du dagpenge, kan du enten få tilbudt vejledning og opkvalificering, praktik i en virksomhed eller job med løntilskud.

Uddannelse med dagpenge

Hvis du er dagpengemodtager, skal du aktivt søge arbejde og med dags varsel tage et anvist arbejde. Som hovedregel kan du derfor ikke påbegynde en uddannelse uden at miste dagpengene. Disse bestemmelser finder du i bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring.

Efter aftale med din a-kasse og dit jobcenter er det dog muligt at tage visse kurser, almen voksenuddannelse eller enkeltfag uden at miste retten til dagpenge.

Afhængigt af din uddannelsesbaggrund kan du evt. også - efter aftale med jobcenter og a-kasse - få tilbud om at deltage i jobrettet uddannelse eller uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje.

6 ugers jobrettet uddannelse

6 ugers jobrettet uddannelse er målrettet ledige med ingen eller en kortere uddannelse i bagagen. 

Er du ufaglært eller faglært, eller har du en kort videregående uddannelse og en erhvervsuddannelse, har du ret til at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse. Du kan som hovedregel starte på jobrettet uddannelse, når du har været ledig i 5 uger. 

Når du deltager i jobrettet uddannelse, modtager du fortsat dagpenge.

Det er et krav, at du tager uddannelsen inden for de første

  • 9 måneder af din ledighed, hvis du er fyldt 25 år
  • 6 måneder af din ledighed, hvis du er under 25 år

Starter du på et kursus eller et uddannelsesforløb i opsigelsesperioden, kan du fortsætte uddannelsen fra første ledighedsdag, hvis det drejer sig om et forløb, du kan tage som jobrettet uddannelse.

Dagpenge under jobrettet uddannelse svarer som hovedregel til højeste dagpengesats ved en heltidsuddannelse. Ved en deltidsuddannelse bliver den sat ned forholdsmæssigt.

Jobcenteret kan vejlede om jobrettet uddannelse. Din ansøgning skal godkendes af din a-kasse, inden du starter på forløbet. Det er jobcenteret, som betaler uddannelsesafgiften. Derfor skal de have besked i god tid, inden du starter på kurset.

De kurser og forløb, du ønsker at ansøge om, skal være omfattet af positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse.

Læs mere om 6 ugers jobrettet uddannelse.

Hvis du har en uddannelse på et niveau, der ligger højere end en erhvervsuddannelse, men ikke har brugt den i 5 år eller mere, kan du evt. deltage i jobrettet uddannelse, men det afhænger af en konkret vurdering.

Det er a-kasserne, som administrerer reglerne, og som afgør, om du opfylder betingelserne for at deltage i 6 ugers jobrettet uddannelse.

Den regionale uddannelsespulje

Jobcenteret kan fra første ledighedsdag tilbyde dig vejledning og opkvalificering i form af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, som finansieres via den regionale uddannelsespulje.

Den regionale uddannelsespulje er midler, der skal sikre opkvalificering til jobfunktioner, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Hvert af de otte regionale arbejdsmarkedsråd udarbejder løbende lister over kurser på områder, hvor der forventes jobåbninger inden for de kommende seks måneder. 

Positivlisterne findes på STARs side om De Regionale Arbejdsmarkedsråd, RAR:

Beskæftigelsestilbud

Mens du er ledig, har du ret og pligt til et beskæftigelsestilbud (også kaldet aktivering) Tilbuddet afhænger af din alder.

  • Under 30 år får du et tilbud senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed
  • Mellem 30 og 50 år får du et tilbud senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed
  • Er du fyldt 50, får du et tilbud senest efter 13 ugers sammenlagt ledighed

Et beskæftigelsestilbud kan bestå af kurser og uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud. Tilbuddet gives dels ud fra dine ønsker og forudsætninger, dels ud fra arbejdsmarkedets behov.

Målet er, at du hurtigst muligt får et job og kan forsørge dig selv helt eller delvist. Tilbuddene kan gives hver for sig eller i kombination.

Få mere at vide

Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Nr. 1342 af 21. november 2016.

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige. Nr. 184 af 23. februar 2017.

Bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje. Nr. 1154 af 6. september 2016.

Find flere oplysninger om rettigheder og pligter som ledig samt om aktuelle tilbud på jobnet.dk.

Læs om Aktivering når du får dagpenge på borger.dk.

Se Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pjece Uddannelse som dagpengemodtager (pdf).

Læs om de otte arbejdsmarkedsråd på rar-bm.dk.

Relaterede artikler