Artikel

Uddannelsesparathedsvurdering i 8. klasse

I 8. klasse skal din søn/datter overveje, hvilken type ungdomsuddannelse, han/hun ønsker efter skolen, og vil få en uddannelsesparathedsvurdering.

I 8. klasse begynder forberedelserne til det valg af ungdomsuddannelse, der skal ske i 9. klasse. Din søn/datter skal fortælle i skolen, om han/hun ønsker en erhvervsuddannelse, en 2-årig gymnasial uddannelse (hf), en 3- årig gymnasial uddannelse eller evt. overvejer flere muligheder. Eleverne får også standpunktskarakterer og uddannelsesparathedsvurdering for første gang.

Læs her om forberedelserne i 8. klasse til din søn/datters valg af ungdomsuddannelse efter skolen.

Fold alle afsnit ud

Vejledning og forældremøde

I begyndelsen af skoleåret får eleverne kollektiv vejledning af skolens UU-vejleder.

Som forælder kan du blive inviteret til et informationsmøde på skolen og f.eks. høre om introduktionskursus og studievalgsportfolio, begge vigtige arbejdsredskaber for din søn/datter i 8. klasse. Det er dog forskelligt, hvordan den enkelte skole tilrettelægger informationen.

Introkursus

Din søn/datter skal i løbet af 8. klasse deltage i introduktionskursus på ungdomsuddannelserne. Det er forskelligt fra skole til skole, hvornår kurset ligger, og hvordan det tilrettelægges. Læs mere i Introduktionskurser for dig, der går i 8. klasse.

Studievalgsportfolio

Fra og med 8. klasse skal din søn/datter arbejde med sin studievalgsportfolio. I studievalgsportfolien skal den unge samle sine overvejelser over valget af ungdomsuddannelse. Når den unge i 9. eller evt.10. klasse skal tilmelde sig en ungdomsuddannelse, skal portfolien vedhæftes ansøgningen som pdf.

Læs om studievalgsportfolio.

Hvilken type ungdomsuddannelse overvejer I?

I oktober eller november måned skal din søn/datter fortælle i skolen, om han/hun ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse, en hf-eksamen eller en erhvervsuddannelse efter 9. eller evt.10. klasse. Det er også muligt at sige, at man overvejer alle tre muligheder. Valget er ikke bindende og kan ændres senere.

Det er ikke meningen, at din søn/datter allerede nu skal vælge mellem konkrete gymnasiale uddannelser eller erhvervsuddannelser. Det er kun typen af ungdomsuddannelse, I skal overveje.

Elevernes ønsker indsamles af klasselæreren og bruges i vurderingen af, om den unge er parat til den uddannelsesvej, han/hun overvejer. Det sker allerede i 8. klasse, så skolen og UU-vejlederen kan planlægge den vejledning og støtte, som din søn/datter måske skal bruge for at blive parat.

Alle unge skal afgive et ønske om en ungdomsuddannelse, også de, der allerede nu ved, at de vil på efterskole eller til udlandet efter 9. klasse.

Uddannelsesparathedsvurdering

En uddannelsesparathedsvurdering er skolens og UU-vejlederens vurdering af, om din søn/datter har forudsætninger for at kunne starte på den type ungdomsuddannelse, som han/hun ønsker efter 9. eller 10. klasse. Hvis den unge overvejer flere typer, bliver han/hun vurderet i forhold til hver type.

Når skolen og UU-vejlederen skal vurdere, om din søn/datter er uddannelsesparat, ser de på hans/hendes:

 • Standpunktskarakterer
 • Personlige forudsætninger
 • Sociale forudsætninger
 • Praksisfaglige forudsætninger

Alle fire dele indgår i uddannelsesparathedsvurderingen.

Standpunktskarakterer

Når skolen og UU-vejlederen vurderer din søns/datters faglige forudsætninger, sker det på baggrund af hans/hendes standpunktskarakterer:

Hvis din søn/datter har fået mindst 4.0 i gennemsnit af sine standpunktskarakterer, opfylder han/hun kriterierne for at være fagligt uddannelsesparat til hf eller til erhvervsuddannelse/eux.

Hvis din søn/datter har fået mindst 5.0 i gennemsnit af sine standpunktskarakterer, opfylder han/hun kriterierne for at være fagligt uddannelsesparat til 3-årigt gymnasium, dvs. til stx, htx eller hhx.

Hvis din søn/datter går på en skole, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolen, om den unges faglige niveau svarer til kravene for at være uddannelsesparat.

Personlige forudsætninger

Ud over karaktererne, skal din søn/datter også have de nødvendige personlige forudsætninger for at kunne vurderes uddannelsesparat. I vurderingen ser lærerne på, om den unge er:

 • Selvstændig: fx tager initiativ og kan spørge om hjælp, når han/hun har brug for det.
 • Motiveret: fx har lyst til at være aktiv i undervisningen og mod på at lære nye ting, i skolen eller uden for skolen.
 • Ansvarlig: fx laver sit hjemmearbejde, holder aftaler og tager ansvar i en fælles opgave.
 • Mødestabil: fx møder i skole hver dag og kommer til tiden.
 • Valgparat: fx tænker over, hvad han/hun vil og kan efter folkeskolen, og arbejder med at træffe et valg.

Sociale forudsætninger

Ud over karaktererne og de personlige forudsætninger, skal den unge også have de nødvendige sociale forudsætninger for at kunne vurderes uddannelsesparat. I vurderingen ser lærerne på, om den unge har:

 • Samarbejdsevne: fx kan lave en opgave sammen med andre.
 • Respekt: fx tager hensyn til andre, respekterer andres holdninger og forstår spillereglerne i skolen.
 • Tolerance: fx kan arbejde sammen med mennesker, der er forskellige fra den unge selv.

Praksisfaglige forudsætninger

Din søns/datters praksisfaglige forudsætninger indgår også i uddannelsesparathedsvurderingen. Her ser lærerne på, om den unge:

 • Har praktiske færdigheder og kreativitet
 • Kan omsætte teori til praksis og forstå sammenhængene mellem del og helhed
 • Har kendskab til, hvad der foregår på en arbejdsplads
 • Har værkstedsfærdigheder

Din søns/datters praksisfaglige forudsætninger kan ikke give anledning til at vurdere ham/hende ikke-uddannelsesparat. Men de kan godt betyde, at han/hun kan blive vurderet uddannelsesparat.

Hvornår og hvordan foregår vurderingen?

Din søn/datter får to vurderinger i løbet af 8. klasse, begge i forbindelse med at han/hun får sine standpunktskarakterer.

Den første vurdering

Senest 1. december har skolen din søns/datters standpunktskarakterer klar, og lærerne har vurderet den unges personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger. Karaktererne og lærernes vurdering viser, om din søn/datter opfylder kriterierne for at være uddannelsesparat:

Din søn/datter opfylder kriterierne for at være uddannelsesparat
Nu skal din søn/datter holde det gode niveau både fagligt, personligt, socialt og evt. praksisfagligt, så han/hun også kan blive vurderet uddannelsesparat ved den næste uddannelsesparathedsvurdering i juni.

Din søn/datter opfylder endnu ikke kriterierne for at være uddannelsesparat
UU-vejlederen på skolen får besked. UU-vejlederen laver nu en helhedsvurdering af din søns/datters forudsætninger for at kunne tage den uddannelse, han/hun ønsker. UU-vejlederens vurdering vil være klar senest 15. januar.

Skolen vil meddele dig skriftligt, om din søn/datter er vurderet uddannelsesparat eller ikke-uddannelsesparat.

Den næste vurdering

Den næste uddannelsesparathedsvurdering foregår i juni. Senest d. 15. juni har skolen din søns/datters afsluttende standpunktskarakterer klar, og skolen har registreret, om der er sket ændringer i den unges øvrige forudsætninger.

Din søn datter opfylder kriterierne for at være uddannelsesparat 
Din søn/datter skal nu holde det gode niveau både fagligt, personligt, socialt og evt. praksisfagligt, så han/hun også kan blive vurderet uddannelsesparat i 9. klasse.

Din søn/datter opfylder endnu ikke kriterierne for at være uddannelsesparat
UU-vejlederen på skolen laver en helhedsvurdering af den unges forudsætninger og vurderer din søn/datter enten uddannelsesparat eller endnu ikke-uddannelsesparat senest 25. juni.

Hvis UU-vejlederen vurderer din søn/datter endnu ikke-uddannelsesparat, vil du få besked.

Går din søn/datter på en skole, hvor UU ikke har vejledningen, er det skolen, som laver vurderingen.

Uddannelsesparat

Hvis din søn/datter bliver vurderet uddannelsesparat i 8. klasse, overtager du som forælder ansvaret for hans/hendes valg af ungdomsuddannelse og for ansøgningen, der skal være underskrevet i optagelse.dk senest 1. marts i 9. klasse.

Din søn/datter skal nu holde det gode faglige, sociale, personlige og evt. praksisfaglige niveau i 9. klasse og vil kun få en fornyet vurdering, hvis hans/hendes faglige niveau falder, eller skolens leder vurderer, at de sociale, personlige eller evt. praksisfaglige forudsætninger har ændret sig i negativ retning, eller hvis den unge søger en anden type af ungdomsuddannelse.

Læs mere i Uddannelsesparat i 8. klasse

Endnu ikke-uddannelsesparat

Hvis resultatet af UU-vejlederens helhedsvurdering i 8. klasse er, at din søn/datter vurderes endnu ikke-uddannelsesparat, sætter skolen og UU-vejlederen gang i en særlig målrettet samlet skole- og vejledingsindsats, og der vil blive lagt en plan for, hvordan din søn/datter skal blive uddannelsesparat. Som forælder vil du få besked.

Hvis din søn/datter går på en skole, hvor UU ikke står for vejledningen, er det skolens leder, som vurderer den unges uddannelsesparathed og bestemmer, hvilken indsats skolen skal sætte i gang.

Læs mere i Ikke uddannelsesparat i 8. klasse

Har du brug for vejledning?

Kontakt UU-vejlederen på dit barns skole.

Eller kontakt Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i din kommune.