Artikel

Ansøgning for uddannelsesparate unge i 9./10. klasse

Ansøgning til ungdomsuddannelse eller 10. klasse for unge, der er vurderet uddannelsesparate.

Når din søn/datter går i 9. eller 10. klasse og er vurderet uddannelsesparat, har du som forælder ansvaret for, at han/hun ansøger om optagelse på en ungdomsuddannelse. Hvis din søn/datter vil tilmeldes en 10. klasse, er tilmeldingen også dit ansvar. Ansøgningsfristen er 1. marts.

Fold alle afsnit ud

Ansøgning på www.optagelse.dk

For at lave ansøgningen skal I bruge en computer med internetadgang (ikke tablet eller telefon).

I går ind på www.optagelse.dk og vælger ”søg ungdomsuddannelse”. Her logger I ind med din søns/datters UNI-login og kommer dermed ind på ansøgningssiden.

Din søns/datters ansøgningsside kaldes også hans/hendes uddannelsesplan, og den fungerer som ansøgning og tilmelding til ungdomsuddannelse eller 10. klasse.

Uddannelsesplanens indhold

En del af indholdet i uddannelsesplanen er lagt ind af skolen, og du skal bare tjekke, at oplysningerne stemmer. Det gælder:

  • Dine og din søns/datters kontaktinformationer
  • Din søn/datters seneste standpunktskarakterer
  • Oplysninger om det antal år, som din søn/datter har fulgt undervisning i tysk og fransk
  • Vurderingen af din søn/datters uddannelsesparathed, hvis han/hun søger ungdomsuddannelse

Den del af uddannelsesplanen, som du og din søn/datter selv har ansvar for at udfylde, er:

  • En præsentation af den unge, dvs. din søn/datters egen beskrivelse af sig selv
  • En kort beskrivelse af, hvad din søn/datter ønsker at bruge sin ungdomsuddannelse eller 10. klasse til
  • Hvis din søn/datter har deltaget i et brobygnings- eller praktikforløb, skal I også angive dette
  • Din søns/datters uddannelsesønsker efter 9. eller 10. klasse

Uddannelsesønske

I søger om optagelse på henholdsvis erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse og 10. klasse ved at vælge og tilføje din søns/datters uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge.

Ved et uddannelsesønske forstås en uddannelse kombineret med en uddannelsesinstitution. Din søn/datter har mulighed for at afgive fem uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge. Ønskerne kan omfatte både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser eller 10. klasse, afhængigt af hvad din søn/datter er vurderet uddannelsesparat til.

Ønsker din søn/datter en gymnasial uddannelse som første prioritet, skal I skrive i alt mindst tre uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge.

Du skal som forælder skrive den færdige uddannelsesplan/ansøgning under digitalt og afsende den. Når du afsender ansøgningen, sendes den til det først prioriterede uddannelsesønske.

Efterskole

Hvis din søn/datter skal på efterskole eller privatskole, skal I også sende en ansøgning via www.optagelse.dk. Det gælder også, selvom I allerede har tilmeldt jer efterskolen/privatskolen. Se mere medenfor under 10. klasse.

Forbered ansøgningen

Ansøgningssiden på www.optagelse.dk kaldes også den unges uddannelsesplan. Den består både af informationer fra skolen og informationer, som du som forælder har ansvar for at skrive ind.

Du har adgang til uddannelsesplanen fra den 4. januar i 9./10. klasse. Fra og med den 2. februar kan du underskrive og afsende ansøgningen. Senest 1. marts skal du have underskrevet og afsendt den færdige ansøgning.

Det er altså vigtigt, at I inden fristen har overvejet og afklaret, hvilken vej din søn/datter ønsker at gå efter 9. eller 10. klasse. Når din søn/datter skal til at angive sine uddannelsesønsker, skal I have taget en række beslutninger:

Erhvervsuddannelse og eux

Hvis din søn/datter ønsker en erhvervsuddannelse, skal I have besluttet jer for erhvervsskole samt hovedområde og fagretning. I skal også have taget stilling til, om eux er noget for den unge.

Gymnasial uddannelse

Hvis din søn/datter ønsker en gymnasial uddannelse, skal I have besluttet jer for, om det skal være almen studentereksamen (stx)teknisk studentereksamen (htx), merkantil studentereksamen (hhx), studenterkursus eller hf-eksamen, og I skal have valgt uddannelsesinstitution. Læs fx Valget af en gymnasial uddannelse. Evt. kan I også have brug for at sammenligne de gymnasiale uddannelser med eux, som er en erhvervsuddannelse med gymnasialt niveau. Din søn/datter har også mulighed for at vælge en international gymnasial uddannelse, hvis han/hun opfylder optagelseskravene.

10. klasse

Hvis din søn/datter ønsker at tage 10. klasse, skal I have valgt, hvilken type 10. klasse, han/hun skal vælge.

Søg erhvervsuddannelse og eux

Gå ind på www.optagelse.dk og log ind i din søn/datters uddannelsesplan:

1. Vælg uddannelsesområdet ”erhvervsuddannelse”

2. Angiv, om din søn/datter har en skriftlig uddannelsesaftale (praktikaftale)

3. Vælg dét af de 4 hovedområder, som din søn/datter ønsker at vælge fagretning inden for. De 4 områder er:

4. Angiv, i hvilken region eller inden for hvilket postnummer, din søn/datters erhvervsskole skal ligge (valgfrit). Der fremkommer en liste over skoler.

5. Klik på den erhvervsskole, som din søn/datter ønsker at gå på. Derefter fremkommer en liste over de fagretninger, som skolen udbyder inden for det hovedområde, I har valgt.

6. Vælg en fagretning. Når I har valgt fagretning, kan I se de erhvervsuddannelser, der arbejdes med i fagretningen.

7. Hvis I ønsker at tilføje uddannelsesønsket til prioriteringslisten, klikker i på ”Tilføj uddannelse”.

Mere vejledning

På viden.stil får du en detaljeret instruktion i at udfylde ansøgningen. Se Sådan udfylder du din ansøgning for elev i 9.-10. klasse.

Valg af eux

Eux er en erhvervsuddannelse med gymnasialt forløb. Mange erhvervsuddannelser udbydes med eux, men ikke alle. Hvis din søn/datter ønsker at tage en eux, skal I angive det i ansøgningen. For at vælge eux skal din søn/datter være vurderet uddannelsesparat til erhvervsuddannelse. Senere vurderer erhvervsskolens vejledere den unges kompetencer i forhold til eux. Læs mere om eux.

Besked om optagelse

Når skolen har fået dokumentation på, at din søn/datter opfylder adgangskravet til en erhvervsuddannelse, dvs. har opnået 02 (eller derover) i gennemsnit af karaktererne i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve, får I brev om, at han/hun er optaget. Oftest i slutningen af juni måned.

Lykkes det ikke for din søn/datter at opfylde adgangskravene, vil han/hun få mulighed for at gå til optagelsesprøve på erhvervsskolen. Læs mere i Optagelsesprøve på erhvervsuddannelserne.

Læs mere i Grundforløbet på en erhvervsuddannelse.

Se filmen Sådan søger du en erhvervsuddannelse.

Søg gymnasial uddannelse

Gå ind på www.optagelse.dk og log ind i din søn/datters uddannelsesplan. Vælg fanebladet Uddannelsesønsker.

1. Vælg uddannelsesområdet ”gymnasiale uddannelser”

2. Vælg hovedområde – dvs. vælg mellem almen studentereksamen (stx), teknisk studentereksamen (htx), merkantil studentereksamen (hhx), studenterkursus eller hf-eksamen. Der kan også vælges en international gymnasial uddannelse eller forberedelseskursus til international gymnasial uddannelse (præ-IB), hvis den unge opfylder adgangsbetingelserne.

3. Angiv, i hvilken region eller inden for hvilket postnummer, din søn/datters gymnasium skal ligge (valgfrit). Der fremkommer en liste over gymnasier.

4. Klik på det gymnasium, som din søn/datter ønsker at gå på. Derefter fremkommer en liste over de studieretninger, som det valgte gymnasium tilbyder. Der skal først vælges studieretning efter, at din søn/datter er startet på gymnasiet.

6. Afhængigt af hvilken gymnasial uddannelse (hovedområde), din søn/datter søger, skal der nu vælges visse fag.

7. Hvis I ønsker at tilføje uddannelsen til prioriteringslisten, klikker i på ”Tilføj uddannelse”.

Mere vejledning

På viden.stil får du en detaljeret instruktion i at udfylde ansøgningen. Se Sådan udfylder du din ansøgning for elev i 9.-10. klasse.

Mindst tre uddannelsesønsker

Hvis din søn/datter har en gymnasial uddannelse eller hf som første prioritet, skal han/hun vælge mindst tre uddannelsesønsker i prioriteret rækkefølge.

Man må gerne søge samme hovedområde - fx stx - på forskellige gymnasier. Hvis et gymnasium udbyder flere hovedområder - fx både stx og hhx -, må man gerne søge begge hovedområder på samme gymnasium. Din søn/datter har selvfølgelig også mulighed for at vælge en erhvervsuddannelse med gymnasialt forløb (eux) eller en ren erhvervsuddannelse som 2. og/eller 3. prioritet.

Optagelse

Din søn/datter bliver optaget på sit først prioriterede gymnasium til den ønskede uddannelse, hvis der er plads.

Hvis der er flere ansøgere, end skolen har plads til, vil nogle ansøgere ikke få opfyldt deres første prioritet. Hvis din søn/datter i dette tilfælde har stx eller hf som første prioritet, er det et fordelingsudvalg, som afgør hvilke ansøgere, der får opfyldt deres først prioriterede uddannelsesønske. For de øvrige ansøgeres vedkommende, går udvalget frem efter disses prioriteringslister. Nogle steder fordeles de øvrige ansøgere på hhv. stx- eller hf-uddannelser på andre gymnasier/hf-skoler eller også på det ønskede gymnasium, men med en anden studieretning.

Elever, der søger og opfylder adgangskravene til en gymnasial uddannelse, har ret til at blive optaget på en gymnasial uddannelse, men har ikke krav på at få opfyldt deres ønsker med hensyn til uddannelsessted og studieretning.

Senest 1. juni får din søn/datter brev om, hvilken uddannelse han/hun er optaget på.

Se filmen Sådan søger du en gymnasial uddannelse.

Søg 10. klasse

Gå ind på www.optagelse.dk og log ind i din søn/datters uddannelsesplan. Vælg fanebladet Uddannelsesønsker.

1. Vælg uddannelsesområdet ”10. klasse”. Der fremkommer en liste over skoler, hvor man kan søge 10. klasse, inden for det postnummer, hvor den unge bor.

2. Hvis I søger en skole inden for et andet postnummer eller i en anden region, kan I vælge det pågældende postnummer eller den pågældende region.

3. Vælg evt. hvilken type 10. klasse, din søn/datter ønsker at søge. Det kan fx være 10. klasse på efterskole eller Eud10.

4. Klik på den skole, som din søn/datter ønsker at gå på. Derefter fremkommer en liste over de studieretninger, som det valgte skole tilbyder. Det kan være, skolen kun tilbyder én studieretning.

5. Vælg derefter ekstra timer i visse fag samt valgfag, hvis den valgte studieretning giver mulighed for det.

6. Hvis den skole, din søn/datter søger ind på, kræver at du har en aftale med dem på forhånd, skal du angive, om du har fået besked fra skolen om, at din søn/datter er tilmeldt.

7. Hvis I ønsker at tilføje uddannelsen til prioriteringslisten, klikker i på ”Tilføj uddannelse”.

Mere vejledning

På viden.stil får du en detaljeret instruktion i at udfylde ansøgningen. Se Sådan udfylder du din ansøgning for elev i 9.-10. klasse.

Se filmen Sådan søger du en 10. klasse

Skriv under og send ansøgningen

Når du er færdig med din søns/datters uddannelsesplan/ansøgning, skal du underskrive den på www.optagelse.dk. Det er ikke nødvendigt at begge forældre underskriver, men hvis begge ønsker at underskrive, er det bedst at gøre det samtidig.

Din søn/datter har mulighed for at godkende uddannelsesplanen/ansøgningen, men det er ikke obligatorisk og har ingen konsekvens for afsendelse og behandling af ansøgningen. Ønsker din søn/datter at godkende, skal han/hun gøre det, før du underskriver.

I logger ind på uddannelsesplanen/ansøgningssiden med din søns/datters UNI-login. Du har også mulighed for selv at logge ind med dit NemID via forældreindgangen på www.optagelse.dk.

I kan underskrive ansøgningen fra og med den 2. februar. Ansøgningen skal være underskrevet og afsendt senest den 1. marts.

Du underskriver med dit NemID på fanebladet ”underskrifter og bilag”. Du får mulighed for at vælge at få tilsendt en kvitteringsmail. Hvis du ønsker kvitteringsmail, skal du skrive din mailadresse i den boks, der popper op, når du underskriver.

Du kan i højre hjørne af ansøgningen se din ansøgnings status. Her vil det fremgå, om ansøgningen er under forberedelse, er afsendt eller er afhentet af den modtagende skole.

Læs vejledningen på viden.stil

På viden.stil får du en detaljeret instruktion i at udfylde ansøgningen. Se Sådan udfylder du din ansøgning for elev i 9.-10. klasse. Vejledningen guider dig igennem alle dele af ansøgningsprocessen.