optagelse på en gymnasial uddannelse
Artikel

Optagelse til de gymnasiale uddannelser

Gymnasiereformen, der er trådt i kraft 1. januar 2017, indebærer nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser fra 2019. Frem til 2019 er de tidligere adgangskrav stadig gældende. Dog gælder der nye adgangskrav i 2017 og 2018, hvis du søger hf direkte fra 9. klasse.

Læs mere om adgangskravene nedenfor. De er beskrevet ud fra, hvilken gymnasial uddannelse, du søger optagelse til og hvornår.

Hvis du søger optagelse i 2019 eller senere, kan du få et hurtigt overblik over adgangskravene i disse grafiske oversigter:

Adgang til den 2-årige hf-uddannelse fra 2019
Adgang til de 3-årige gymnasiale uddannelser fra 2019

Fold alle afsnit ud

Optagelse på hf fra 9. klasse i 2017 og 2018

For at blive optaget på den 2-årige hf fra 9. klasse i 2017 eller 2018 skal du have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Derudover skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat. Det er en proces, der starter i 8. klasse. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i folkeskolen eller undervisning på tilsvarende niveau i:
  • 7.-9. klasse, hvis du søger optagelse til skoleåret 2017-2018
  • 6.-9. klasse, hvis du søger optagelse til skoleåret 2018-2019
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9.- klasseprøver ved afslutningen af 9. klasse
 • Opnå mindst 4,0 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver blandt folkeskolens obligatoriske 9.-klasseprøver

Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.

Optagelse på hf fra 10. klasse i 2017 eller 2018

For at have retskrav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) i 2017 og 2018 skal du være vurderet uddannelsesparat og have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse. Derudover skal du:

 • have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller have gennemført anden undervisning, der står mål med undervisningen i folkeskolens 10. klasse
 • have aflagt folkeskolens 10.-klasseprøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • have aflagt folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøve i fysik/kemi
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse eller undervisning, der står mål hermed, og have aflagt enten 9.-klasseprøve efter udtræk efter 9. klasse eller 10.-klasseprøve både mundtligt og skriftligt efter 10. klasse
   

Andre veje
Du skal altid til optagelsesprøve, hvis du mangler en eller flere af de obligatoriske afgangsprøver eller 10. klasse-prøver. Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse.

Du kan også blive optaget, hvis du er gået ud af skolen og i stedet har bestået en række fag i almen voksenuddannelse (avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Optagelse på hf fra 9. klasse i 2019 eller senere

For at blive optaget på den 2-årige hf skal du have afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Derudover skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat. Det er en proces, der starter i 8. klasse. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5.-9. klasse eller undervisning på tilsvarende niveau
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. -klasseprøver ved afslutningen af 9. klasse
 • Have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved at opnå 4 i karaktergennemsnit ved de lovbundne prøver ved folkeskolens afgangseksamen

Hvis du ikke er vurdereret uddannelsesparat, kan du opnå krav om optagelse på den ønskede uddannelse ved at opnå mindst 6 i karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.

Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. klasse.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse

Du har krav på optagelse, hvis du har bestået en række fag i almen forberedelseseksamen (under avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene. De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Optagelse på hf fra 10. klasse i 2019 eller senere

For at blive optaget på den 2-årige hf fra 10. klasse skal du have afsluttet 10. klasse i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Derudover skal du:

 • Være vurderet uddannelsesparat. Det er en proces, der starter i 8. klasse. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering
 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) i 5.-9. klasse i folkeskolen eller have haft anden undervisning på tilsvarende niveau
 • Have aflagt folkeskolens 9. -klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen i 9. klasse, hvis prøven er udtrukket eller
 • Have aflagt 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin. Hvis du vælger at aflægge 10. klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver
 • Have modtaget undervisning i 10. klasse i dansk, engelsk og matematik og herefter aflagt folkeskolens 10. -klasseprøver i fagene, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag
 • Have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin eller 10. klasseprøve i fysik/kemi ved afslutningen af undervisningen på 10. klassetrin
 • Have opnået mindst 2.0 i karaktergennemsnit i henholdsvis fagene dansk og matematik i 10.-klasseprøverne

Du skal desuden have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 10. klasse.

Hvis du ikke bliver vurderet uddannelsesparat men får 6.0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan du komme direkte på hf.

Hvis du ikke bliver vurderet uddannelsesparat og heller ikke får 6.0 i gennemsnit i de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, kan du forsøge at komme ind på den 2-årige hf-uddannelse gennem en faglig optagelsesprøve og samtale.

Optagelse, der ikke sker direkte efter 9. eller 10. klasse

Du har krav på optagelse, hvis du har bestået en række fag i almen forberedelseseksamen (under avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene. De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Optagelse på stx/htx eller hhx i 2017 eller 2018

For at være sikker på at blive optaget (dvs. have retskrav) på en 3-årig gymnasial uddannelse i 2017 og 2018 skal du være vurderet uddannelsesparat af skolen eller UU-vejlederen og have en udfyldt uddannelsesplan. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering.

Du skal desuden opfylde alle de herunder nævnte betingelser:

 • Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau
 • Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler, og herunder aflægge prøve i tysk eller fransk, hvis faget er blevet udtrukket til prøve
 • Fra og med skoleåret 2015-16 skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk fra 5. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 6. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk fra 6. til mindst 9. klasse. Hvis du har gået i 7., 8. eller 9. klasse i skoleåret 2014-15, skal du have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i tysk eller fransk, heraf det sidste år frem til folkeskolens afgangsprøver.

Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du både følge undervisning og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik.

Du kan aflægge prøverne enten som 9. klasseprøver eller som 10. klasseprøver.

Hvis du vælger at aflægge 10. klasseprøve i disse fag, skal du aflægge både de skriftlige og de mundtlige prøver.

Optagelse efter konkret vurdering

Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en faglig test i et eller flere fag, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene. Du skal til obligatorisk optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget. Optagelsesprøven afholdes i maj. Den består af delprøver i dansk, engelsk og matematik samt delprøve i enten 2. fremmedsprog eller fysik/kemi.

Optagelse på stx/htx eller hhx i 2019 eller senere

Hvis du ønsker at starte på htx, hhx eller stx fra 2019 skal du have mindst 5 i gennemsnit af samtlige standpunktskarakterer for, at du kan blive vurderet uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse. Det sker som en del af en samlet vurdering, hvor du også bliver vurderet på dine personlige og sociale forudsætninger. Uddannelsesparathedsvurderingen er en proces, der starter i 8. klasse. Læs mere om uddannelsesparathedsvurdering.

For at blive optaget på en gymnasial uddannelse skal du desuden:

 • Have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning på tilsvarende niveau
 • Have aflagt folkeskolens obligatoriske 9. eller 10.-klasseprøver ved afslutningen af undervisningen
 • Bestå folkeskolens afgangseksamen
 • Bekræfte det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved at opnå 5,0 i karaktergennemsnit i de lovbundne prøver
 • Hvis du søger efter 10. klasse, skal du desuden have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og gennemført folkeskolens 9.- eller 10. klasseprøver i disse fag

Du skal desuden søge i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse.

Andre veje til en htx, hhx eller stx

Hvis du ikke opnår et resultat ved folkeskolens afgangseksamen, der svarer til uddannelsesparathedsvurderingens 5,0, kan du stadig opnå krav på optagelse på en gymnasial uddannelse ad andre veje:

 • Hvis du opnår et gennemsnit på mindst 3,0 i de prøvebundne fag, opnår du krav på optagelse på en gymnasial uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat. 
 • Hvis du opnår et gennemsnit i de prøvebundne fag, der ligger mellem 2,0-3,0, skal du have en vejledningssamtale. Herefter vil du få mulighed for at søge optagelse på en gymnasial uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat. 
 • Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at have krav på optagelse, kan du via en faglig optagelsesprøve og samtale blive optaget på en gymnasial uddannelse. Du skal vel at mærke samtidig være vurderet uddannelsesparat. 

Ikke uddannelsesparat?

Hvis du ikke er vurderet uddannelsesparat men opnår mindst 6,0 i gennemsnit på de prøvebundne fag ved folkeskolens afgangseksamen, har du krav på direkte optagelse på en gymnasial uddannelse.

Optagelse, der ikke sker i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse

De 3-årige gymnasiale uddannelser
Hvis du ønsker at starte på en af de 3-årige gymnasiale uddannelser (htx, hhx eller stx), men ikke søger i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget efter en konkret vurdering. Det er lederen af den skole, du har søgt optagelse på, der afgør, om du har krav på optagelse. Hvis du ikke opfylder alle kravene, kan lederen vurdere ud fra dine standpunktskarakterer og tidligere prøver, om du kan optages alligevel. Du kan også blive tilbudt en samtale eller en faglig test i et eller flere fag, hvis du ikke opfylder alle adgangskravene.

Du skal til obligatorisk optagelsesprøve, hvis du ikke har aflagt de prøver, der kræves for at blive optaget. Optagelsesprøven afholdes som regel i maj.

Den 2-årige hf-eksamen
Du har krav på optagelse, hvis du har bestået en række fag i almen forberedelseseksamen (under avu) og søger optagelse i den førstkommende termin, efter at du har bestået fagene. De fag, du skal bestå, er: dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik, alle på D-niveau. Desuden naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk, alle på G-niveau eller derover.

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, og ikke har bestået ovenstående fag under avu, kan du optages efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger. Vurderingen foretages af institutionens leder. 

Optagelse på den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen eller studieforberedende enkeltfag

Du kan tidligst blive optaget på den 2-årige stx et år efter, at du har afsluttet 9. klasse i folkeskolen eller anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Ved enkeltfagsundervisningen gælder, at du tidligst kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Undervisningsinstitutionen vurderer dine kvalifikationer og indkalder eventuelt til en optagelsessamtale.

Læs om den 2-årige stx.
 

Optagelse i pre-IB

Danskere, der altid har gået i dansk folkeskole, og derfor ikke opfylder kravene til optagelse direkte på den 2-årige engelsksprogede IB-uddannelse, kan søge optagelse i en pre-IB klasse. Den varer 1 år og svarer til 1. år af gymnasiet (stx).

Skolens leder afgør efter en faglig samtale, hvem der kan optages.

Grundforløbet og det første halve år af studieretningen på pre-IB skal være tilrettelagt, så du har mulighed for at skifte fra pre-IB klassen til en stx-studieretning, hvis du fortryder dit valg. Det er også muligt efter afslutningen af pre-IB at fortsætte i 2. og 3. g. Du har dog ingen garanti for at kunne fortsætte på samme skole.

Bemærk: For at kunne skifte til stx, skal du opfylde de optagelseskrav, der er til stx-uddannelsen. Det er altså ikke nok at være godkendt til IB-uddannelsen.

For at blive taget i betragtning til pre-IB, skal du på ansøgningsskemaet angive pre-IB som dit højest prioriterede ønske.

Læs om IB i artiklen om Internationale gymnasiale uddannelser.

Ansøgning via optagelse.dk

Går du i 9. eller 10. klasse skal du senest den 1. marts udfylde din uddannelsesplan og søge via Optagelse.dk. Er du under 18 år, skal mindst en af dine forældre underskrive din ansøgning med deres NemID på Optagelse.dk. Uddannelsesplanen fungerer samtidig som ansøgning. Som en del af ansøgningen skal du bl.a. angive, hvilket 2. fremmedsprog, du ønsker. Og søger du stx, skal du desuden angive ønske om et kreativt fag. I Optagelse.dk vil det fremgå, hvilke fag den skole, du søger, udbyder. Du kan også se, hvilke studieretninger skolen udbyder, men du skal først vælge studieretning, når du er startet i gymnasiet.

Du kan ikke være sikker på at blive optaget på det gymnasium, du har som 1. prioritet. Du skal derfor angive både din 1., 2. og 3. prioritet i ansøgningen. Hvis du ikke kommer ind på din 1. prioritet, sender uddannelsesinstitutionen din ansøgning videre til den næste prioritet. 

Hvis et gymnasium udbyder flere gymnasiale uddannelser - fx både stx og hf - må du gerne søge begge uddannelser på samme gymnasium.

Er du gået ud af skolen og søger på baggrund af en almen voksenuddannelse (avu), logger du ind med NemID og søger på Optagelse.dk. Ansøgningsfristen er 15. marts. 

Du får skriftligt svar om optagelsen senest 1. juni, og uddannelsen begynder i august.

Københavns åbne Gymnasium, VUC Fyn i Odense og VUC Vestsjælland Syd i Slagelse, er det nu også muligt at begynde på hf i januar måned. Ansøgningsfristen er i løbet af november. Tjek på skolernes hjemmeside.

Du kan læse mere om ansøgningsproceduren i en række vejledninger på Optagelse.dk.

Uddannelsesskift

Hvis du er optaget på en af uddannelserne stx, hhx eller htx, har du senest ved afslutningen af grundforløbet mulighed for at skifte mellem de tre nævnte uddannelser uden tab af tid. Du kan dog ikke forlange at blive optaget på en bestemt skole eller i en bestemt studieretning. Hvis du er bagud i visse fag på den nye uddannelse, skal du selv sørge for at indhente de manglende færdigheder.

Har du gennemført mindst 20 uger (et halvt år) af en erhvervsuddannelse på eux-niveau, og opfylder du i øvrigt adgangsbetingelserne til hhx eller htx, kan du blive optaget på enten hhx eller htx ved starten af studieretningsforløbet, hvis skolens leder vurderer, at du har gennemført tilstrækkelig undervisning på gymnasialt niveau i dansk, engelsk og matematik. Også her skal du selv sørge for at indhente eventuelle manglende færdigheder.

Bemærk: Ved uddannelsesskift skal du selv henvende dig på den skole, du ønsker at skifte til.
 

Udenlandske ansøgere

Nordiske ansøgere kan blive optaget på en af de fire gymnasiale uddannelser, hvis de er omfattet af den nordiske overenskomst om uddannelsesfællesskab på gymnasialt niveau og i øvrigt har kvalifikationer, der svarer til de ovenfor beskrevne.

Du kan læse mere om de nordiske samarbejdsaftaler på hjemmesiden Norden: www.norden.org.

Elever fra Europaskolerne, som er oprykket i Europaskolens 5. sekundærklasse, kan også blive optaget.