Artikel

Muligheder efter 9. klasse

Her får du et overblik over de forskellige muligheder efter 9. klasse.

Efter 9. klasse kan du fortsætte på en ungdomsuddannelse. Det kan være en erhvervsuddannelse, en eux, en hf eller en 3-årig gymnasial uddannelse. Du kan også fortsætte i 10. klasse fx på en efterskole.

Der er også andre muligheder, hvis du fx er ung med behov for særlig støtte.

Læs mere om de forskellige muligheder efter 9. klasse.

Fold alle afsnit ud

Erhvervsuddannelser

Der findes over 100 forskellige erhvervsuddannelser. Fælles for dem alle er, at du bliver faglært, når du er færdig med din uddannelse. Det betyder, at du kan gå direkte ud og få et job inden for et bestemt område efter din ungdomsuddannelse. Du har også forskellige muligheder for at søge ind på videregående uddannelse alt efter, hvilken erhvervsuddannelse du tager.

Du kan læse mere om, hvordan du kommer i gang, hvordan det er at gå på en erhvervsuddannelse, og hvad du kan blive i temaet om erhvervsuddannelser.

3-årige gymnasiale uddannelser

En gymnasial uddannelse er en boglig ungdomsuddannelse, der giver adgang til de videregående uddannelser og forbereder dig på at læse videre. Hvis du vil tage en gymnasial uddannelse efter 9. klasse, kan du vælge mellem htx, hhx, stx samt hf, der varer 2 år.

Htx, hhx og stx varer alle 3 år. Forskellen på de tre gymnasiale uddannelser består bl.a. i hvilke fag, du får og dermed også hvilke videregående uddannelser, du kan læse videre på. Læs mere om de gymnasiale uddannelser.

Eux

Med en eux kombinerer du din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Du bliver dermed både faglært og student.

Når du er færdig, er du erhvervsfaglig student og kan enten få job inden for dit fag eller søge ind på en videregående uddannelse.

Som erhvervsfaglig student har du de samme muligheder for at læse videre som dem, der har taget en gymnasial uddannelse, herunder også på universitetet. Læs mere om eux.

Hf

Hf er en 2-årig gymnasial uddannelse målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Med en udvidet fagpakke kan du også læse videre på universitetet.

3-årig hf kombineret med anden aktivitet

Nogle steder i landet kan du tage en 3-årig hf kombineret med fx sport, søfart, musik eller kunst. Se skolernes egne hjemmesider.

Steiner-hf uden eksamen

Fem Rudolf Steiner-skoler udbyder steiner-hf uden eksamen og karakterer. Uddannelsen er kun adgangsgivende til videregående uddannelser via kvote 2 og har særligt fokus på kreative og praktiske fag. Se hvor du kan tage en steiner-hf.

10. klasse

Hvis du ikke er klar til at vælge ungdomsuddannelse lige efter 9. klasse, findes der andre skoleophold, som måske kan være et skridt på vejen til en større afklaring.

Du kan vælge at fortsætte i 10. klasse, hvor du både kan forbedre nogle fag inden overgangen til en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og blive mere afklaret om dine uddannelsesønsker. Læs mere om 10. klasse.

Efterskole

10. klasse kan også tages på en efterskole. Her bor du på skolen og kan fordybe dig i praktiske, kreative eller musiske fag ved siden af de almindelige skolefag. Læs mere om at gå på efterskole.

Frie fagskoler

Frie fagskoler er kostskoler, som adskiller sig fra den almindelige 10. klasse ved, at en stor del af undervisningen er i praktisk fag. Her er særligt fokus på fagområderne mad, design, pædagogik, håndværk og økonomi. Læs mere om Frie fagskoler.

Uddannelser for unge med særlige behov

Der findes en række særlige forløb og ungdomsuddannelser for dig, der har behov for ekstra støtte på grund af fysiske, psykiske eller sociale udfordringer. Fælles for tilbuddene er, at du skal være i målgruppen for at blive optaget.

3-årig hf

Flere skoler udbyder en 3-årig hf via hf enkeltfag for unge med behov for særlig støtte, fx grundet en diagnose eller psykiske udfordringer. Tilsvarende udbyder flere skoler hf for ordblinde. Læs mere i artiklen om hf og se skolernes egne hjemmesider.

FGU

Den forberedende grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge, der er under 25 år og endnu ikke er klar til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

På FGU er der fokus på praktiske fag kombineret med bolige fag. Formålet er, at du efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job. Læs mere om FGU.

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Unge der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse har mulighed for at tage en særligt tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse (STU). Læs mere om STU.

Andre uddannelser for unge

Andre uddannelser for unge indeholder uddannelser, som ligger på niveau med fx erhvervsuddannelser, men er i en anden kategori.

Det er blandt andet uddannelser inden for fiskeri og skibsfart. Se andre uddannelser for unge.