gymnasiale uddannelser
Artikel

Dramatik på de gymnasiale uddannelser

I dramatik lærer du at forstå og bruge teorier om europæisk drama og teater og se dem i historisk sammenhæng.

Du får et solidt kendskab til grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med skuespil, skuespilkunst og teater.

I faget dramatik vil du lære om forskellige former for scenekunst i både nutidig og historisk sammenhæng. Du lærer om såvel skuespillet som om de tekniske virkemidler.

Du får kendskab til grundlæggende begreber, teknikker og metoder i arbejdet med skuespil, skuespilkunst og teater og får viden om nyere europæisk dramatik og moderne iscenesættelsesprincipper.

Du kommer bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Grundlæggende principper for udvikling og realisation af en scenisk idé
  • Grundlæggende principper for reception og erkendelse gennem kunst
  • Grundlæggende begreber, teknikker og metoder, der knytter sig til arbejdet med fysiske udtryk, dialoger, improvisation og rollespil
  • Mindst to væsensforskellige teatertraditioner med indbyrdes historisk spredning
  • Den levende teaterforestilling og andre performative udtryk set i en kulturel og global kontekst

Forskel på C- og B- og A-niveau
Indholdsmæssigt beskæftiger du dig med flere af de samme emner på C-niveau, som du gør på A- og B-niveau. På C-niveauet foregår undervisningen dog på et mere grundlæggende niveau, mens du på A- og B-niveau går mere i dybden med emnerne. Samtidig byder A- og B-niveauet på en del flere undervisningstimer end C-niveauet.

Arbejdsformer
Undervisningen består af læsning og tolkning af tekster, arbejde med enkle øvelser og mindst to selvstændige projektarbejder. I projekterne skal du enten alene eller sammen med andre lave en produktion. Produktionerne skal dokumenteres i en logbog. De to projektarbejder afsluttes med hver sin rapport, hvor du skal beskrive din/jeres idé og processen i arbejdet med produktionen.

Eksamen

C-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

B-niveau: Du afslutter faget med en mundtlig prøve

A-niveau: Du afslutter faget med en skriftlig og en mundtlig prøve

Gymnasiale uddannelser med dramatik
Faget design findes på hf og som valgfag:

Hf: Dramatik C

Stx: Dramatik BDramatik C

Stx, hhx og htx: Dramatik A

Ikke alle uddannelser indeholder alle fag og alle niveauer, men du har mulighed for at vælge fag fra en anden gymnasial uddannelse, end den du har valgt at gå på. Spørg på skolen.